Pri objednávke nad 29 Eur získate darček ZADARMO!

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť SVOJTKA & Co., s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava IČO: 35922176, DIČ: 2021949963, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 35005/B (ďalej len: "správca"), prevádzkujúca webové stránky www.svojtka.sk (ďalej len: "web")

1.1. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Zámocká 30, Bratislava 811 01

email: svojtka@svojtka.sk

telefón: +421 233 329 180

1.2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, údaje o mieste, sieťový identifikátor.

1.3. identifikačné údaje

Ide o údaje, na základe ktorých vás správca môže jednoznačne identifikovať:

 • meno a priezvisko
 • ak ste fyzickou osobou - podnikateľom, tiež identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo

1.4. Kontaktné údaje

Ide o údaje, ktoré správcovia umožňujú s vami komunikovať či vám doručovať Vaše objednávky:

 • adresa trvalého pobytu
 • ďalšie kontaktné či doručovacie adresy
 • telefónne čísla
 • e-mailové adresy

1.5. Údaje získané v priebehu trvania zmluvného vzťahu

Ide o údaje, ktoré správca zhromaždí a spracuje v súvislosti so splnením zákazky či služby v čase trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom:

 • číslo účtu,
 • identifikátory, ktoré vám budú/sú pridelené v informačných a komunikačných systémoch správcu (napríklad číslo klienta v prípade prihlásenia sa k odberu newsletteru a/alebo v prípade nákupu/ov na IČ)

1.6. Údaje o dodaní tovaru/služieb a o plnení povinností voči správcovi

 • doba trvania zmluvy na účely evidencie a správy zmluvného vzťahu,
 • stav vzájomných pohľadávok - za účelom správy zmluvného vzťahu a za účelom ochrany práv správcu,
 • dátum udelenia súhlasu so zasielaním obchodných oznámení/newsletteru.

1.7. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

1.8. Ak navštívite web správcu

Ak navštívite web správcu, do vášho zariadenia sa ukladajú a následne z neho načítavajú malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý sa ukladá vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies umožňujú správcovi prepojiť vaše aktivity počas prezerania stránok správcu od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo web správcu. Tieto cookies správcovi pomáhajú:

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami webu správcu a opätovných návštevách, napríklad, aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby si mohol správca zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo;
 • zaznamenať si, že ste udelili súhlas podľa tohto dokumentu, popr. či ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;
 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby preskúmal, či niekto nezneužil vaše pripojenie k stránke správcu a nejedná namiesto vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti webu správcu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky správcu. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, webová stránka správcu nemusí fungovať správne a správca nemusí byť schopný poskytovať vám svoje produkty a služby. Súbory cookies, využívané správcom, neumožňujú jednoznačnú identifikáciu užívateľa webu.

Ďalej do vášho zariadenia správcu ukladá cookies z webu správcu, ktoré mu umožňujú:

 • sledovať návštevnosť jeho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
 • zobrazovať vám rôzne varianty webu, ak testujeme nové funkcionality;
 • prispôsobovať pre vás obsah webu, napríklad vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať vám ďalšie ponuky na mieru na webe;

Ukladanie týchto informácií môžete odmietnuť na adrese svojtka@svojtka.sk.

Údaje o vašom správaní na webe nezískava správca iba z cookies. Dopĺňa ich tiež o údaje ako je IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet. Pre tieto účely osobné údaje používa správca po dobu nevyhnutne nutnú. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

II. Zásady spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na dodanie vami objednaného tovaru/služieb. Správca však zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje len vtedy, ak má na to tzv. zákonný titul, to znamená na základe nasledujúcich predpokladov:

 • správcovi je záväzným právnym predpisom uložená zákonná povinnosť,
 • spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy,
 • poskytnete súhlas na konkrétny účel spracovania vašich osobných údajov,
 • správca disponuje oprávneným záujmom na spracovanie osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov správca postupuje podľa prísne nastavených pravidiel rešpektujúcich ochranu súkromia svojich zákazníkov. Správca pri spracovaní osobných údajov zohľadňuje ďalšie zásady:

 • osobné údaje sú spracovávané len na účely opísané v tomto dokumente, prípadne oznámené správcom v súvislosti so žiadosťou o udelenie vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, a stanoveným spôsobom,
 • osobné údaje sú spracovávané len v nevyhnutnom rozsahu,
 • osobné údaje sú spracovávané len po stanovenú dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracovania,
 • spracovávané sú iba presné osobné údaje nevyhnutné na stanovený účel,
 • spôsob spracovania osobných údajov zaručuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto dát, správca nastavuje procesy spracovania osobných údajov tak, aby eliminoval riziko neoprávneného alebo náhodného prístupu k osobným údajom, ich zničenie či stratu, neoprávnený prenos, neoprávnené spracovanie a iné zneužitie,
 • správca informuje zrozumiteľne a presne o spracovaní osobných údajov v súlade s právami subjektov osobných údajov na presné a úplné informovanie o spracovaní osobných údajov a ďalšími súvisiacimi právami,
 • zamestnanci správcu, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi zákazníkov či ďalších osôb, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

III. Zákonný dôvod, účel a spôsob spracovania osobných údajov

3.1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

•             plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (zahŕňa najmä dodanie tovaru, reklamácie, sťažnosti, vedenie účtovnej a daňovej evidencie, ochrana práv a právom chránených záujmov správcu - napr. proces vymáhania pohľadávok),

•             oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

•             váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

3.2. Účelom spracovania osobných údajov je

•             vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre jej vybavenie (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,

•             zasielanie obchodných oznámení a činenie ďalších marketingových aktivít.

3.3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3.4. Ak správca spracováva vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu, máte právo proti takémuto spracovaniu podať námietku, a to tak, že pošlete svoju výhradu e-mailom na adresu svojtka@svojtka.sk. Po podaní námietky správca ukončí spracovávanie vašich osobných údajov na účely marketingu.

3.5. Spôsob spracovania osobných údajov

Správca spracováva Vaše osobné údaje formou manuálneho aj automatizovaného spracovania. Všetky osobné údaje sú spracovávané zamestnancami správcu, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a záväznými vnútornými postupmi nastavenými s ohľadom na prísnu ochranu osobných údajov. Automatizované spracovanie prebieha v bezpečných informačných systémoch správcu.

 

IV. Doba uchovávania údajov

4.1. Správca uchováva osobné údaje

•             po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) a po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže/skartuje.

 

V. Prenos osobných údajov a ich príjemcovia

Vaše osobné údaje sú sprístupnené predovšetkým zamestnancom správcu na účely plnenia zmluvy uzatvorenej s vami. V rámci týchto činností zamestnanci správcu spracúvajú osobné údaje, avšak len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a podľa pravidiel stanovených vnútornými predpismi a pravidlami spracovania osobných údajov.

Osobné údaje zhromažďované správcom sú v potrebnom rozsahu spracovávané tiež tretími stranami, ktorými sú spoločnosti zaisťujúce správu IT systému, spracovanie účtovnej evidencie a daňové poradenstvo, zabezpečujúce prevádzkovanie e-shopov správcu, spoločnosti, ktoré podľa Vášho výberu zaisťujú dopravu a úhradu Vašej objednávky, a prípadne ďalšie subjekty, s ktorými správca spolupracuje ad hoc. Všetky vaše osobné údaje sú odovzdávané za podmienky zachovania najvyšších bezpečnostných štandardov vždy tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu či zneužitiu. 

5.1. Prenos osobných údajov do zahraničia

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Práva vlastníkov osobných údajov

6.1. Právo odvolať súhlas

Ak správca spracováva vaše osobné údaje na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez dopadu na poskytované služby.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je možné prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu: svojtka@svojtka.sk alebo písomne ​​poštou zaslanou na adresu Svojtka & Co., s. r. o., Zámocká 30, Bratislava.

6.2. Právo na prístup k osobným údajom a vaše ďalšie práva

Ako každý iný vlastník osobných údajov máte právo na poskytnutie úplných informácií o rozsahu a spôsobe ich spracovania. Ak chcete toto právo využiť, zašlite žiadosť elektronickou poštou na adresu: svojtka@svojtka.sk. Elektronicky zaslaná žiadosť musí obsahovať základné identifikačné údaje, aby bol správca schopný dohľadať všetky Vaše spracované údaje:

 • vaše meno a priezvisko,
 • číslo mobilného telefónu, ktoré ste uviedli správcovi ako kontaktný telefón v rámci objednávky či uzavretia zmluvy,
 • e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli správcovi ako kontaktnú elektronickú adresu pri podpise zmluvy alebo pri odoslaní objednávky.

V prípade, že správca nedostane úplný súhrn identifikačných údajov, nemôže garantovať dohľadanie konečného súhrnu všetkých spracúvaných údajov vo všetkých správcom spravovaných informačných systémoch.

V prípade, že zistíte nepresnosť v poskytnutých osobných údajoch alebo spôsobe ich spracovania, máte právo požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a vykonanie opravy. Rovnaké právo máte samozrejme aj vtedy, ak zistíte, že vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou Vášho súkromia, alebo dokonca v rozpore so zákonnou požiadavkou.

Správca v takom prípade bezodkladne vykoná nápravu, prípadne obmedzí či dočasne zablokuje spracovanie osobných údajov, v extrémnom a oprávnenom prípade zabezpečí ich likvidáciu.

Ako vlastník osobných údajov máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu, ak je zrejmé, že nie je naplnený žiaden z účelov, pre ktorý sú Vaše osobné údaje správcom spracovávané.

6.3. Právo na opravu

Ako vlastník osobných údajov máte právo kedykoľvek žiadať opravu osobných údajov.

6.4. Právo namietať

Ako vlastník osobných údajov máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu správcu. Ak by sme nepreukázali oprávnený záujem správcu, vaše osobné údaje ďalej nebude správca spracovávať. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebude správca naďalej také osobné údaje spracovávať. Námietku proti spracovaniu osobných údajov môžete vzniesť zaslaním na elektronickú adresu svojtka@svojtka.sk.

6.5. Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby správca poskytol vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdá správca vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, vami určenému orgánu, ak mu v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky.

6.6. Sťažnosti

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov správcom osobných údajov či ich spracovateľom u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, +421 2 3231 3214

6.7. Oznámenie prípadu porušenia zabezpečenia osobných údajov

V prípade, že dôjde k závažnému porušeniu zabezpečenia osobných údajov spravovaných správcom, ktoré by mohlo mať za následok vysoké riziko pre ochranu vašich osobných údajov či vášho súkromia, správca vás bude bezodkladne o takejto udalosti informovať.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

7.2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.