Pri objednávke nad 29 Eur získate darček ZADARMO!

Pravidlá súťaže

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže (ďalej len "súťaž" alebo len "pravidlá"):

I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže je spoločnosť SVOJTKA & Co., s.r.o., IČO 35922176, so sídlom Zámocká 30, 81101, Bratislava, zápis v obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 35005/B (ďalej tiež len " prevádzkovateľ ").

II. Miesto a doba trvania súťaže

Súťaž prebieha v konkrétnom uvedenom termíne v rámci internetových stránok www.svojtka.sk a prostredníctvom profilov na sociálnych sieťach Instagram alebo Facebook.

III. Súťažné zadanie

Súťaž bude zahájená Prevádzkovateľom prostredníctvom zverejnenia na webe www.svojtka.sk alebo Instagrame alebo Facebooku vždy k uvedenému konkrétnemu dátumu.

IV. Základné princípy súťaže

4.1. Výhry sú vždy presne definované v každej jednotlivej súťaži. Môže ísť napríklad o vopred určený počet darčekových poukazov, zľavové kupóny/kódy na publikácie alebo priamo dopredu definované publikácie z ponuky nakladateľstva Svojtka, viď www.svojtka.sk.

4.2. O vyhodnotení súťaže, výhre a prípadne poradie výhercov v súťaži rozhoduje odborná porota určená Prevádzkovateľom súťaže. Porota vyhodnotí doručené odpovede/príspevky/reakcie/komentáre od súťažiacich podľa zadania danej súťaže, a to z jednotlivých/prípadne oboch súťažných kanálov, či bola súťažná otázka správne zodpovedaná a zároveň splnené všetky podmienky stanovené pre úspešné zaradenie do súťaže. Zo všetkých súťažiacich, ktorí dané podmienky splnili, bude následne porotou vybraný vopred definovaný počet výhercov, ktorí dostanú vopred uvedenú výhru. Porota bude prihliadať najmä na originalitu súťažných príspevkov a ich relevantnosť k zadanej súťažnej otázke, prípadne ďalším aspektom (opäť vždy podľa podmienok uvedených v konkrétnej súťaži).

V. Podmienky účasti v súťaži

5.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie výhry na území Slovenskej republiky, ktorá splní ďalšie podmienky podľa týchto pravidiel (ďalej len "súťažiaci"). Osoby mladšie ako 18 rokov alebo osoby s obmedzenou svojprávnosťou sa môžu Súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

5.2. Pokiaľ súťažiaci vstupuje do súťaže prostredníctvom siete Instagram alebo Facebook, podmienkou účasti v súťaži je mať osobný Instagramový alebo Facebookový profil a spĺňať všetky pravidlá použitia siete Instagram/Facebook.

5.3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že odpovie na súťažnú otázku, prípadne splní ďalšie definované podmienky uvedené v každej konkrétnej súťaži, a to buď v rámci webu www.svojtka.sk alebo sociálnej siete Instagram alebo Facebook.

5.4. Zapojením sa do súťaže potvrdzuje súťažiaci znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže, najmä súhlasy nižšie uvedené.

5.5. Každý súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť len raz. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania tejto zásady pomocou technických i iných prostriedkov a v prípade jej porušenia, alebo odôvodneného podozrenia na jej porušenie či obchádzanie, je oprávnený vyradiť súťažiaceho zo súťaže, prípadne mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady; rozhodnutie Prevádzkovateľa o takomto opatrení je konečné a nie je povinný svoje dôvody preukazovať.

5.6. Prevádzkovateľ je oprávnený zo súťaže vyradiť súťažné príspevky, ktoré najmä:

  1. neodpovedajú na súťažnú otázku,
  2. obsahujú prvky násilia, pornografické prvky, či sú inak v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi,
  3. by mohli poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa, jeho ochranné známky, obchodnú firmu či priemyselné alebo duševné vlastníctvo Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
  4. u ktorej bol zistený podvod pri nedodržaní iných podmienok súťaže,
  5. neboli zaslané do súťaže k tomu oprávnenou osobou.

O tom, či prihlásený súťažný príspevok vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže aj akýkoľvek užívateľský príspevok, a to bez udania dôvodu.

VI. Oznámenie a odovzdanie výhier

6.1. Podmienkou získania akejkoľvek výhry je dodržanie a splnenie podmienok týchto pravidiel. Prevádzkovateľ je oprávnený Pravidlá v priebehu súťaže upraviť či zmeniť. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné prevádzať na iné osoby, nemožno ich preplácať v hotovosti ani za nich poskytnúť inú vecnú náhradu.

6.2. Výhercovia budú po ukončení súťaže, najneskôr však do 10 pracovných dní, informovaní o výhre prostredníctvom priamej správy v prostredí sociálnej siete Instagram alebo Facebook. Zároveň budú výhercovia vyzvaní na kontaktovanie Prevádzkovateľa k dohodnutiu si spôsobu prevzatia výhry. V prípade, že si výherca nedohodne spôsob odovzdania výhry najneskôr do 10 pracovných dní od oznámenia výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra nebude udelená. V prípade, že nebude možné udeliť všetky výhry v súťaži alebo v prípade, že si súťažiaci nevyzdvihne výhru ani do jedného mesiaca po tom, čo bol k jej prevzatiu vyzvaný, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udelená. V prípade neprevzatia výhry výhercom, nárok na výhru prepadá.

VII. osobné údaje

7.1. Prihlásením do súťaže dávajú účastníci súťaže súhlas Prevádzkovateľovi so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov na dobu 5 rokov, a to za účelom odovzdania výhry, riešenie otázok súvisiacich s účasťou v súťaži a tiež k marketingovým aktivitám Prevádzkovateľa, a to najmä na zverejnenie mena a odpovedí súťažiacich v tlačených a internetových médiách. Súhlas udeľuje súťažiaci podľa Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (ďalej len "GDPR"). Poskytnuté osobné údaje budú spracované v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo a rovnako tak ďalšie údaje poskytnuté v priebehu súťaže. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je podmienkou účasti súťažiaceho v súťaži v prípade výhry. Správcom osobných údajov je Prevádzkovateľ. Osobné údaje súťažiaceho môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu externým dodávateľom, ktorí pre Prevádzkovateľa zabezpečujú služby v oblasti organizovania spotrebiteľských alebo obdobných súťaží, marketingu a propagácie alebo zasielania správ a zásielok.

7.2. Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla alebo na nižšie uvedený e-mail. Za odvolanie súhlasu je tiež považované zmazanie súťažného postu súťažiacim. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia a spracovanie Prevádzkovateľom (spracovanie požiadavky môže trvať až 30 dní). Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže alebo pred odovzdaním výhry povedie k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Odvolaním súhlasu nebude dotknutá zákonnosť doterajšieho spracovania a v prípade výhercov po odovzdaní výhry ani spracovanie ich osobných údajov za účelom doloženia splnenie týchto pravidiel Prevádzkovateľom. Na základe právnych predpisov na ochranu osobných údajov (predovšetkým GDPR) má súťažiaci za stanovených podmienok ďalej právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií o ich spracovaní, právo na opravu nesprávnych a neúplných údajov, právo získať osobné údaje a preniesť ich k inému správcovi, právo podať námietky proti spracovávaniu a právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo podať sťažnosť k dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Ak si súťažiaci praje uplatniť niektoré svoje právo alebo má iný dopyt alebo sťažnosť ohľadne spracovania osobných údajov, môže kontaktovať Prevádzkovateľa poštou alebo e-mailom na svojtka@svojtka.sk.

7.3. Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci Prevádzkovateľovi súhlas s uverejnením súťažnej odpovede a Instagramového alebo Facebookového profilu súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko, prípadne bydlisko (mesto) v oznamovacích prostriedkoch, v tlačených prípadne elektronických médiách, na webových stránkach Prevádzkovateľa, Instagramových alebo Facebookových stránkach Prevádzkovateľa, ak je toto použitie v súvislosti s touto súťažou, najmä za účelom vyhlásenia výhercov a k propagačným účely Prevádzkovateľa.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy Prevádzkovateľa.

8.2. Prevádzkovateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži.

8.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo robiť rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenie súťaže, pozastavenie súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenie akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri obyčajnom podozrení z nedodržania pravidiel súťaže, porušenie právneho poriadku Slovenskej republiky, konanie, ktoré je podľa mienky Prevádzkovateľa spôsobilé ohroziť jeho oprávnené záujmy, porušovanie pravidiel fair play, alebo iného škodlivého správania zo strany súťažiaceho ako je napr. manipulácia s výsledkami alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže. Rozhodnutie podľa tohto článku je Prevádzkovateľ oprávnený urobiť kedykoľvek v priebehu súťaže, a to až do okamihu odovzdania výhier. Ak dospeje napr. Prevádzkovateľ k záveru, že výherca získal výhru v rozpore s týmito pravidlami.

8.4. Táto súťaž nie je akokoľvek sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou Facebook, spoločnosťou Facebook, Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Prevádzkovateľovi súťaže a nie spoločnosti Facebook, Inc. alebo Facebook Ireland Limited.

8.5. Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Aktuálne, úplné a záväzné znenie pravidiel súťaže je k dispozícii na webovej adrese: www.svojtka.sk. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na: svojtka@svojtka.sk.

8.6. Tieto pravidlá sú platné a účinné od 1. 1. 2020.