Čo je vlastne Montessori?

  Vyskakuje na vás pojem Montessori spoza každého rohu a chceli by ste sa dozvedieť viac? S odbornou pedagogičkou sme pre vás pripravili menší výber:

  Pedagogika Montessori (podľa Márie Montessoriovej, 1890 –1952) chápe dieťa ako aktívnu bytosť schopnú koncentrovať sa. Ak má dieťa pripravené prostredie, dokáže samostatne budovať svoju individualitu. Deti sa aktivizujú pomocou didaktických pomôcok a praktických činností. Aj pri výučbe napr. čítania, písania a počítania sa zapája všetkých päť zmyslov a svalstvo. Dôraz sa kladie na samostatnosť, sústredenie a poznávanie v súvislostiach.


  Didaktické materiály

  Pomôcky sú jednoduché a slúžia na precvičovanie zmyslov, motoriky a nácviku rôznych aktivít – manipulácia s objektmi, ich rozoberanie a skladanie, rozlišovanie farieb, tvarov, zvukov a pod. Pomocou nich dieťa samo spozná, kde urobilo chybu a samo sa aj opraví, čím sa učí. Rozvíjajú pozornosť a koncentráciu. Ich účelom je, aby deti získavali skúsenosti vlastné, nie sprostredkované dospelými. Zapojením zmyslových aktivít sa deti zoznamujú s najrôznejšími vlastnosťami vecí, ktoré potom chápu synteticky (celistvo).

  Moment Aha!

  Deti sú podporované v samostatnosti, nezávislosti a vlastnej radosti z objavovania. Najväčšou radosťou je, keď dieťa môže prísť na danú vec samo. Dospelý pokiaľ možno nezasahuje, aktívne je predovšetkým dieťa. Kľúčový je tzv. „moment Aha!“, keď dieťa pochopí a samo si odpovie na svoju otázku.

  „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“

  K samostatnosti a nezávislosti dochádza prirodzene, postupnými krokmi. Pre rôzne vekové skupiny je dôležitá samostatnosť v iných ohľadoch. U najmenších detí je to fyzická samostatnosť. Dospelí nemusia všetko robiť za ne. Pre staršie deti je podstatná intelektuálna samostatnosť – kladú si otázky a nachádzajú odpovede. Dospievajúci potrebujú mať možnosť samostatne vyjadriť svoju osobnosť.

  Vzdelanie pre život

  Montessori vychádza z reality - vzdelávanie dáva zmysel a má byť užitočné a použiteľné pre každodenný život. Poznanie je praktické. Poznatky sú podávané v súvislostiach. Postupuje sa od konkrétneho k abstraktnému.

  Sústredenie – byť teraz a tu

  Schopnosť sústrediť sa treba pestovať od najútlejšieho veku. Ideálnym stavom je, keď je dieťa plne ponorené do svojej činnosti, je stopercentne teraz a tu, stáva sa súčasťou procesu. Najmenšie deti sa najlepšie sústreďujú na pohyb, staršie najviac zaujme téma, o ktorej môžu premýšľať a diskutovať. Dospievajúci sa sústreďujú, ak majú pred sebou výzvy, ktoré môžu aktívne fyzicky a psychicky prekonávať.

  Porozumenie celku

  Svet sa nedelí na slovenčinu, matematiku, prírodopis, dejepis... Montessori prepája všetky oblasti poznávania do jedného celku. Deti sa neučia detaily pre detaily samotné, ale pre porozumenie celku. Toto chápanie sveta sa skrýva za pojmom „kozmická výchova“, ktorý je zjednocujúcim pojmom pedagogiky Montessori – jej teórie i praxe.

  Ďalšie články

  hore